Vilket ansvar har fastighetsägare, återförsäljare/installatör respektive RCO för personuppgifter?

Den som samlar in personuppgifter har alltid ett ansvar att på ett tydligt och transparent sätt beskriva vad personuppgifterna ska användas till, samt med vilken laglig grund personuppgifterna samlas in. I exemplet med Enabla är det den person/organisation/företag eller förening som samlar in personuppgifterna som ansvarar för att det görs på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen. Relationerna mellan de olika ingående parterna är förtydligade i personuppgiftsbiträdes- respektive underbiträdesavtal som medföljer affärsavtalet när tjänsten införskaffas. 

Klicka här för länk till förklaring av avtalen.